سه شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۲
دانشگاه صنعتی کرمانشاه پیشرو در علم و صنعت