جمعه ۱۷ مرداد ۱۳۹۹

فرم های امور دانشجویی

۱۳۹۷/۰۵/۲۱

Pdf فایل

آیین نامه دانشجویی

دانلود

1. آیین نامه شوراهای صنفی دانشجویان دانشگاه های کشور

دانلود

2. شیوه نامه اجرایی شوراهای صنفی دانشجویان دانشگاه های کشور

دانلود

3. آیین نامه اجرایی کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاهها

دانلود

4. شیوه نامه اجرایی کمیته انضباطی

دانلود

5. آیین نامه دانشجوی نمونه

دانلود

6. شیوه نامه دانشجوی نمونه

 

فایل Pdf

امور رفاه

دانلود

1. مدارک و مراحل دریافت وام

دانلود

2. وام ضروری

دانلود

3. وام دانشجویان متاهل

دانلود

4. وام دانشجویان مبتکر

دانلود

5. وام زیارت

دانلود

6. وام قهرمان ورزشی

دانلود

7. وام هزینه موارد خاص

دانلود

8. فرم شماره 1 وام

دانلود

9. فرم شماره 2 وام

دانلود

10. فرم شماره 7 وام

دانلود

11. فرم شماره 10 وام

 

فایل Pdf

امور سراهای دانشجویی

دانلود

1. فرم درخواست اسکان و هم اتاقی

 

فایل Pdf

شورای انظباطی

دانلود

1. تفهیم حقوق دانشجو

دانلود

2. فرم شکایت

دانلود

3. مرامنامه انضباطی

 

فایل Pdf

کار دانشجویی

دانلود

1. فرم اعلام نیاز به کار دانشجویی

دانلود

2. درخواست همکاری کار دانشجویی