دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۳

فرم های امور دانشجویی

۱۳۹۷/۰۵/۲۱

Pdf فایل

آیین نامه دانشجویی

دانلود

1. آیین نامه شوراهای صنفی دانشجویان دانشگاه های کشور

دانلود

2. شیوه نامه اجرایی شوراهای صنفی دانشجویان دانشگاه های کشور

دانلود

3. آیین نامه اجرایی کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه ها (جدید)

دانلود

4. شیوه نامه اجرایی کمیته انضباطی

دانلود

5. آیین نامه دانشجوی نمونه

دانلود

6. شیوه نامه دانشجوی نمونه

دانلود

7. آئین نامه پوشش در دانشگاه ها

 

 

فایل Pdf

امور رفاه

دانلود

1. مدارک و مراحل دریافت وام

دانلود

2. وام ضروری

دانلود

3. وام دانشجویان متاهل

دانلود

4. وام دانشجویان مبتکر

دانلود

5. وام زیارت

دانلود

6. وام قهرمان ورزشی

دانلود

7. وام هزینه موارد خاص

دانلود

8. فرم شماره 1 وام

دانلود

9. فرم شماره 2 وام

دانلود

10. فرم شماره 7 وام

دانلود

11. فرم شماره 10 وام

 

فایل Pdf

امور سراهای دانشجویی

دانلود

1. فرم درخواست اسکان و هم اتاقی

 

 

فایل Pdf

کار دانشجویی

دانلود

1. فرم اعلام نیاز به کار دانشجویی

دانلود

2. درخواست همکاری کار دانشجویی

3. دستورالعمل همیار دانشجو در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی- 1400
 
دانلود