دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۳

فرم های امور فرهنگی

۱۳۹۷/۰۵/۲۱

فایل Pdf

آیین نامه های فرهنگی

دانلود

1. آیین نامه تشکل های اسلامی دانشگاهیان

دانلود

2. دستورالعمل اجرایی آیین نامه تشکل های اسلامی دانشگاهیان

دانلود

3. آیین نامه کانون های فرهنگی دانشجویان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی

دانلود

4. آیین نامه تاسیس و فعالیت انجمن ها و اتحادیه های انجمن های علمی دانشجویی

دانلود

5. ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی

دانلود

6. دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی

دانلود

7. شیوه نامه برگزاری انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشگاهی در کمیته های ناظر بر نشریات

دانلود

8. دستورالعمل آیین جشن دانش آموختگی دانشگاه ها

دانلود

9. آیین نامه تشکیل کرسی های آزاد اندیشی در دانشگاهها

دانلود

10. دستورالعمل اردوهای دانشجویی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی

دانلود

11. آیین نامه حفظ حدود آداب اسلامی در دانشگاهها

دانلود 12. منشور حقوق دانشجویی
دانلود 13. آئین نامه ساماندهی فعالیت های شبکه های اجتماعی (فضای مجازی) در دانشگاه صنعتی کرمانشاه

 

فایل Pdf

فایل Word

برنامه های فرهنگی

دانلود

دانلود

درخواست برگزاری فعالیت های فرهنگی

 

Pdf فایل

 Word فایل

نشریات دانشجویی

دانلود

دانلود

1. فرم درخواست مجوز انتشار نشریات دانشگاهی

دانلود

دانلود

2. اعلام نظر کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه

دانلود

دانلود

3. فرم استعلام آموزشی و انظباطی صاحب امتیاز، مدیر مسئول و سر دبیرنشریات

دانلود

دانلود

4. فرم اعلام شکایت از نشریات  دانشگاهی

دانلود دانلود  5. فرم درخواست تغییر مشخصات نشریات دانشگاهی

 

Pdf فایل

 Word فایل

صفحه یا شبکه اجتماعی مجازی

دانلود

دانلود

1. فرم درخواست مجوز فعالیت شبکه های اجتماعی (فضای مجازی)

دانلود

دانلود

2. فرم استعلام آموزشی و انظباطی مدیر صفحه یا شبکه اجتماعی مجازی

دانلود

دانلود

3. فرم اعلام شکایت از صفحه یا شبکه اجتماعی مجازی

 

فایل Pdf

فایل Word

گزارش  فعالیت فرهنگی و اجتماعی

دانلود

دانلود

نمونه فرم گزارش ارسالی فعالیت فرهنگی

و اجتماعی

 

فایل Pdf

فایل Word

انجمن های علمی

دانلود

دانلود

فرم عضویت انجمنهای علمی

 

فایل Pdf

فایل Word

کرسی آزاد اندیشی

دانلود

دانلود

فرم درخواست برگزاری کرسی آزاد اندیشی

 

فایل Pdf

فایل Word

اردو

دانلود

دانلود

1. فرم اخذ مجوز اردو

دانلود

دانلود

2. فرم قوانین و مقررات شرکت کنندگان

دانلود

دانلود

3. اسامی شرکت کنندگان اردو

دانلود

دانلود

4. اسامی بیمه شدگان اردو

دانلود

دانلود

5. فرم نظرسنجی

دانلود

دانلود

6. گزارش اجمالی برگزاری اردوی

دانلود

دانلود

7. فرم انصراف از ادامه همراهی با اردو