پنجشنبه ۰۹ تیر ۱۴۰۱
دانشگاه صنعتی کرمانشاه پیشرو در علم و صنعت