نسخه آزمایشی
جمعه ۰۹ خرداد ۱۳۹۹

شیده احتشام راد

مشاهده همه

شیده احتشام راد

مدیرگروه مهندسی عمران
مرتبه علمی :استادیار
آخرین مدرک تحصیلی :دکترای تخصصی/مهندسی عمران( گرایش برنامه ریزی حمل و نقل)
لینک رزومه و سوابق :نمایش

ارتباط با استاد

شماره تماس : پست الکترونیکی : sh.ehteshamrad@kut.ac.ir