نسخه آزمایشی
پنجشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۸

شعیب خانمحمدی

مشاهده همه

شعیب خانمحمدی

مدیرگروه مهندسی مکانیک
مرتبه علمی :استادیار
آخرین مدرک تحصیلی :دکترای تخصصی/مهندسی مکانیک
لینک رزومه و سوابق :نمایش

ارتباط با استاد

شماره تماس : پست الکترونیکی :