دوشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۹

سمیه بهزاد

مشاهده همه

سمیه بهزاد

عضو هیئت علمی گروه فیزیک مهندسی
مرتبه علمی :دانشیار
آخرین مدرک تحصیلی :دکترای تخصصی/فیزیک
لینک رزومه و سوابق :نمایش

ارتباط با استاد

شماره تماس : پست الکترونیکی : somayeh.behzad@kut.ac.ir