نسخه آزمایشی
سه شنبه ۰۸ بهمن ۱۳۹۸

سجاد رسایی

مشاهده همه

سجاد رسایی

رئیس دانشکده انرژی
مرتبه علمی :استادیار
آخرین مدرک تحصیلی :دکترای تخصصی/مهندسی مکانیک
لینک رزومه و سوابق :نمایش

ارتباط با استاد

شماره تماس : پست الکترونیکی :