نسخه آزمایشی
پنجشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۸

محمود حشمتی

مشاهده همه

محمود حشمتی

رییس دانشکده انرژی
مرتبه علمی :استادیار
آخرین مدرک تحصیلی :دکترای تخصصی/مهندسی مکانیک
لینک رزومه و سوابق :نمایش

ارتباط با استاد

شماره تماس : پست الکترونیکی :