نسخه آزمایشی
شنبه ۰۳ اسفند ۱۳۹۸

پیوند واله شیدا

مشاهده همه

پیوند واله شیدا

مرتبه علمی :استادیار
آخرین مدرک تحصیلی :دکترای تخصصی/مهندسی شیمی
لینک رزومه و سوابق :نمایش

مقالات فارسی

پیوند واله شیدا، مجید یار محمد (۱۳۹۸) مدل سازی واکنش موازی-رقابتی Villermaux-Dushman در میکروراکتور های منتخب با استفاده از نرم افزار کامسول کنفرانس بین المللی فناوری های جدید در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، ایران، تهران ۲ پیوند واله شیدا، مجید یار محمد (۱۳۹۸) شبیه سازی تغییرات غلظت بر روی کیفیت، اتلاف انرژی و زمان اختلاط در میکروکانالT شکل با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی کنفرانس بین المللی فناوری های جدید در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، ایران، تهران ۳ Peyvand Valeh-e-Sheyda, Hamed Rashidi (۲۰۱۸) Experimental measurement of carbon dioxide solubility into a novel amino acid-functionalized protic Ionic Liquid The ۴th National Conference Materials Engineering, Chemical Engineering, and Industrial Safety, Iran, Esfarayen ۴ فاطمه مرادیان، پیوند واله شیدا (۱۳۹۷) بکارگیری و ارزیابی عملکرد جاذب های کربنی در جذب دی اکسید کربن پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در شیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فن اوری های بومی ایران، ایران، تهران ۵ سحر علیمرادی، پیوند واله شیدا (۱۳۹۷) شناسایی و معرفی جاذب های زئولیتی جهت حذف دی اکسید کربن پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در شیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فن اوری های بومی ایران، ایران، تهران ۶ Peyvand Valeh-e-Sheyda, Hamed Rashidi (۲۰۱۸) Construction of an accurate experimental CO۲ capture set-up using a pressure-decay method ۵th International Conference on Applied Research in Chemistry and Chemical Engineering focusing on local technologies, Iran, Tehran ۷ Hamed Rashidi, sasan sahraee, Peyvand Valeh-e-Sheyda (۲۰۱۸) Experimental Investigation of Monoethanolamin CO۲ Capture Performance in Packed Absorber and Desorber The ۱۰th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC ۲۰۱۸), Iran, Isfahan ۸ علی حجت نیا، پیوند واله شیدا (۱۳۹۶) مایعات یونی: معرفی خواص، کاربرد و سنتز آنها پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوریهای اخیر در شیمی و مهندسی شیمی، ایران، تهران ۹ حامد رشیدی، پیوند واله شیدا (۱۳۹۶) تحلیل دلایل خوردگی یک ریش پروانه ای به روش دینامیک سیالات محاسباتی و طراحی بهینه به منظور کاهش خوردگی خط لوله فولاد کربنی همایش ملی کاربرد های شیمی در فناوری های نوین ۱۰ Hamed Rashidi, Peyvand Valeh-e-Sheyda (۲۰۱۷) Integration of a Commercial CO۲ Capture Plant with Primary Reformer Stack of an Ammonia Plant ۱۱ Peyvand Valeh-e-Sheyda, Hamed Rashidi (۲۰۱۷) Microfluidic Synthesis of Poorly-Water Soluble Particles Using Box-Behnken Design ۱۲ Hamed Rashidi, Peyvand Valeh-e-Sheyda (۲۰۱۷) Convective Heat Transfer Augmentation with Water-based Al۲O۳Nanofluid:A Numerical Study ۱۳ Peyvand Valeh-e-Sheyda, Hamed Rashidi (۲۰۱۷) Dynamic Modeling and Optimization of a Typical Styrene Tubular Catalytic Reactor ۱۴ پیوند واله شیدا، حامد رشیدی (۱۳۹۶) شبیه سازی پایای چرخه مونو دی اتانول آمین واحد شیرین سازی گاز طبیعی توسط نرم افزار Aspen Plu کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی، مهندسی شیمی ۱۵ پیوند واله شیدا، حامد رشیدی (۱۳۹۵) مطالعه CFD توزیع جریان گاز طبیعی در راکتور جداسازی سولفید هیدروژن کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی ۱۶ پیوند واله شیدا، حامد رشیدی (۱۳۹۵) بررسی فنی و اقتصادی رفتار پمپ شارژ آمین پتروشیمی کرمانشاه بمنظور بهبود بهره وری انرژی کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی ۱۷ Peyvand Valeh-e-Sheyda, Hamed Rashidi (۲۰۱۵) Application of Statistical Design in Development of Poorly-Water Soluble Nanoparticles by LASP Method in a Microchannel ۱۸ حامد رشیدی، پیوند واله شیدا (۱۳۹۴) تحلیل عملکرد برج دفع پساب آلوده به آمونیاک پتروشیمی کرمانشاه از نقطه نظر کاهش مصرف انرژی و پساب کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست ۱۹ پیوند واله شیدا، حامد رشیدی (۱۳۹۴) بررسی هیدرودینامیکی رفتار محلول آمین بر خوردگی لوله های مبدل هوا خنک پتروشیمی کرمانشاه کنفرانس ملی کاربرد دینامیک سیالات محاسباتی در صنایع شیمیایی و نفت ۲۰ حامد رشیدی، پیوند واله شیدا (۱۳۹۳) بهبود عملکرد خنک کاری سیستم آمین پتروشیمی کرمانشاه در فصول گرم سال با تمرکز بر روی مبدل آب خنک ۲۱۰۹ کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

مقالات انگلیسی

۱ Hamed Rashidi, Peyvand Valeh-e-Sheyda, sasan sahraee (2020) A multiobjective experimental based optimization to the CO2 capture process using hybrid solvents of MEA-MeOH and MEA-water ENERGY: 190; 116430-... ۲ mahsa akbari, Peyvand Valeh-e-Sheyda (2019) CO2 equilibrium solubility in and physical properties for Monoethanolamine Glycinate at low pressures PROCESS SAFETY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION: 132; 116-125 ۳ Peyvand Valeh-e-Sheyda, Aryan Afshari (2019) A detailed screening on the mass transfer modeling of the CO2absorption utilizing silica nanofluid in a wetted wall column PROCESS SAFETY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION: 127; 125-132 ۴ ساسان صحرایی، حامد رشیدی، پیوند واله شیدا (۱۳۹۸) بررسی اثر متغیرهای عملیاتی و بهینه سازی فرایند جذب دی اکسیدکربن از گاز حاصل از احتراق توسط دی اتانول آمین با استفاده از روش سطح-پاسخ علوم و مهندسی جداسازی: ۱۱; ۲۶-۴۰ ۵ sasan sahraee, Hamed Rashidi, Peyvand Valeh-e-Sheyda (2019) An optimization framework to investigate the CO2 capture performance by MEA: Experimental and statistical studies using Box-Behnken design PROCESS SAFETY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION: 122; 161-168 ۶ Peyvand Valeh-e-Sheyda, Hamed Rashidi, Farkhondeh Ghaderzadeh (2019) Integration of commercial CO2 capture plant with primary reformer stack of ammonia plant JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY: 135; 1899–1909 ۷ elham mir, Hamed Rashidi, Peyvand Valeh-e-Sheyda (2018) Towards a CFD-based analysis of a full-scale sludge tank to enhance dewatering capacity of the downstream filter press PROCESS SAFETY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION: 120; 166-177 ۸ Peyvand Valeh-e-Sheyda, Hamed Rashidi, Neda Azimi (2018) Structural improvement of a control valve to prevent corrosion in acid gas treating plant pipeline: an experimental and computational analysis INTERNATIONAL JOURNAL OF PRESSURE VESSELS AND PIPING: 165; 114–125 ۹ Masoud Rahimi, Peyvand Valeh-e-Sheyda, Reza Azrghami, Hamed Rashidi (2018) On the Mixing Characteristics of a Poorly Water Soluble Drug through Microfluidic-Assisted Nanoprecipitation: Experimental and Numerical Study CANADIAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING: 96; 1098-1108 ۱۰ Masoud Rahimi, Peyvand Valeh-e-Sheyda, Hamed Rashidi (2017) Statistical optimization of curcumin nanosuspension through liquid anti-solvent precipitation (LASP) process in a microfluidic platform: Box-Behnken design approach KOREAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING: 34; ۱۱ Peyvand Valeh-e-Sheyda, Hamed Rashidi (2016) inhibition of corrosion in amine air cooled heat exchanger:experimental and numerical study APPLIED THERMAL ENGINEERING: 98; ۱۲ Hamed Rashidi, Peyvand Valeh-e-Sheyda (2016) An insight on amine air-cooled heat exchanger tubes’ corrosion in the bulk CO2 removal plant International Journal of Greenhouse Gas Control: 47; ۱۳ Peyvand Valeh-e-Sheyda (2015) An insight on advantage of hybrid sun–wind-tracking over sun-tracking PV system ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT: 105; ۱۴ Peyvand Valeh-e-Sheyda (2015) An insight on reducing the particle size of poorly-water soluble curcumin via LASP in microchannels CHEMICAL ENGINEERING AND PROCESSING: 91; ۱۵ Hamed Rashidi, Peyvand Valeh-e-Sheyda (2014) Estimation of vapor-liquid equilibrium ratios of crude oil components:A comparative study FUEL: 140;

ارتباط با استاد

شماره تماس : پست الکترونیکی :