نسخه آزمایشی
چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹

بابک عاقل

مشاهده همه

بابک عاقل

مرتبه علمی :استادیار
آخرین مدرک تحصیلی :دکترای تخصصی/مهندسی شیمی
لینک رزومه و سوابق :نمایش

ارتباط با استاد

شماره تماس : پست الکترونیکی :