پنجشنبه ۰۱ آبان ۱۳۹۹

سودابه محمدی

مشاهده همه

سودابه محمدی

عضو هیئت علمی گروه مهندسی کامپیوتر
مرتبه علمی :مربی
آخرین مدرک تحصیلی :کارشناسی ارشد/مهندسی کامپیوتر
لینک رزومه و سوابق :نمایش

ارتباط با استاد

شماره تماس : پست الکترونیکی :