یکشنبه ۰۳ تیر ۱۴۰۳

Departments

۱۳۹۷/۰۸/۱۶

تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی کرمانشاه در سال ۱۳۹۳ با کارشناسی ارشد در دو رشته مهندسی برق-قدرت و مهندسی شیمی-فرایندهای جداسازی تصویب و ایجاد گردیده و نخستین ورودی دانشجویان در ترم اول سال تحصیلی ۹۴-۹۳ از طریق سازمان سنجش پذیرش می شوند.
هدف از راه اندازی تحصیلات تکمیلی در این دانشگاه در راستای آمایش علمی و چشم انداز و برنامه بلندمدت گسترش، ارتقاء کمیت و کیفیت آموزش پژوهش محور و کاربردی در استان و منطقه می باشد. توضیح اینکه طبق برنامه ریزیهای انجام شده پس از ایجاد رشته های پایه کارشناسی در رشته های فنی و مهندسی و بین رشته ای، در فاز دوم رشد و ارتقاء عمودی دانشگاه در تحصیلات تکمیلی فنی کاربردی مد نظر قرار دارد که همزمان و پس از آن فاز تغییر رویکرد نهایی از آموزش به پژوهش و نسل جدید دانشگاهها دیده شده است.

 

کارشناس تحصیلات تکمیلی آموزش کل

             

مهندس فاطمه ملکی

 

 

 

1042

 

 

 

 

کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی برق

             

مهندس سعید عسکری

 

 

 

1152

 

 

 

s.askari@kut.ac.ir

کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده فناوری اطلاعات

             

مهندس مینا عبدی

 

 

 

1149

 

 

 

 

کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم پایه

             

مهندس علی محبی حسن آبادی

 

 

 

1217

 

 

 

 

کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی

             

مهندس یوسف آوخ

 

 

 

1179

       

 

رشته های کارشناسی ارشد:

 

رشته 

 

گرایش 

                           

مدیر گروه

           

چارت درسی

مهندسی برق 

 

سیستم های قدرت

الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی

مدارهای مجتمع الکترونیک

افزاره های میکرو و نانوالکترونیک

کنترل

                           

مدیر گروه گرایش قدرت و کنترل:

دکتر هدایت صبوری

تلفن داخلی:1239

           

  گرایش سیستم قدرت

گرایش الکترونیک قدرت و ماشین های الکترونیکی

گرایش مدارهای مجتمع الکترونیک

گرایش افزاره های میکرو و نانو الکترونیک 

گرایش کنترل

چارت ارشد مخابرات سیستم

مدیر گروه گرایش الکترونیک و مخابرات:

دکتر خاطره مرادی

تلفن داخلی:1097

           

مهندسی شیمی

 

فرآیندهای جدا سازی

 

محیط زیست

                           

دکتر پریسا دارائی

تلفن داخلی: 1182

           

گرایش فرآیندهای جداسازی

گرایش فرآیندهای جداسازی - ورودی 1400 به بعد

گرایش محیط زیست

مهندسی مکانیک

 

طراحی کاربردی

تبدیل انرژی

                           

دکتر مهدی رنجبر رویین تن

تلفن داخلی:1157

           

گرایش طراحی کابردی

گرایش تبدیل انرژی

مهندسی کامپیوتر

 

هوش مصنوعی و رباتیکز

                           

دکتر سجاد احمدیان

تلفن داخلی:1123

           

گرایش هوش مصنوعی

   

فتونیک

                                         

گرایش فتونیک