نسخه آزمایشی
جمعه ۰۹ خرداد ۱۳۹۹

گروههای آموزشی تحصیلات تکمیلی

۱۳۹۷/۰۸/۱۶

تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی کرمانشاه در سال ۱۳۹۳ با کارشناسی ارشد در دو رشته مهندسی برق-قدرت و مهندسی شیمی-فرایندهای جداسازی تصویب و ایجاد گردیده و نخستین ورودی دانشجویان در ترم اول سال تحصیلی ۹۴-۹۳ از طریق سازمان سنجش پذیرش می شوند.
هدف از راه اندازی تحصیلات تکمیلی در این دانشگاه در راستای آمایش علمی و چشم انداز و برنامه بلندمدت گسترش، ارتقاء کمیت و کیفیت آموزش پژوهش محور و کاربردی در استان و منطقه می باشد. توضیح اینکه طبق برنامه ریزیهای انجام شده پس از ایجاد رشته های پایه کارشناسی در رشته های فنی و مهندسی و بین رشته ای، در فاز دوم رشد و ارتقاء عمودی دانشگاه در تحصیلات تکمیلی فنی کاربردی مد نظر قرار دارد که همزمان و پس از آن فاز تغییر رویکرد نهایی از آموزش به پژوهش و نسل جدید دانشگاهها دیده شده است.
در حال حاضر کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق-الکترونیک در حال پیگیری و در فرایند تصویب شورای گسترش آموزش عالی بوده و در آینده نزدیک و به حول و قوه الهی شاهد پذیرش دانشجو در این رشته نیز خواهیم بود.

 

کارشناس تحصیلات تکمیلی : سرکار خانم مهندس فاطمه ملکی     تلفن تماس: 08338305000    داخلی 1042

 

رشته های کارشناسی ارشد:

رشته  گرایش  مدیر گروه چارت درسی
مهندسی برق 

سیستم های قدرت

الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی

مدارهای مجتمع الکترونیک

افزاره های میکرو و نانوالکترونیک

دکتر عبدالحمید زاهدی 

تلفن داخلی :1123

  گرایش سیستم قدرت

گرایش الکترونیک قدرت و ماشین های الکترونیکی

گرایش مدارهای مجتمع الکترونیک

گرایش افزاره های میکرو و نانو الکترونیک 

مهندسی شیمی

فرآیندهای جدا سازی

دکتر حامد رشیدی

تلفن داخلی: 1182

گرایش فرآیندهای جدا سازی
مهندسی مکانیک

طراحی کاربردی

تبدیل انرژی

دکتر سجاد رسایی

تلفن داخلی:1139

گرایش طراحی کابردی

گرایش تبدیل انرژی