نسخه آزمایشی
جمعه ۰۹ خرداد ۱۳۹۹

صورتجلسات شورای دانشکده فناوری اطلاعات