سه شنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۰

گروه نظارت و ارزیابی

۱۳۹۷/۰۵/۱۸

 

مدیر دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه صنعتی کرمانشاه

 

 

شماره داخلی

   

 

 

شماره فکس

   

 

 

ایمیل

دکتر عبدالرضا روشنی

 

 

1009

   

 

 

083-8305028

   

 

 

nezarat@kut.ac.ir

کارشناس دفتر نظارت و ارزیابی

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

خانم پروین احمدی

 

 

1033

   

 

 

 

   

 

 

 

 

آیین نامه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت