دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۳

اعضای شورای پژوهش و فناوری

۱۴۰۱/۰۳/۲۹

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

پست سازمانی

لینک صفحه شخصی

1

دکتر سهراب فتحی

 

رئیس

(عضو حقوقی)

معاون آموزشی و پژوهشی

https://kut.ac.ir/profile/26

2

دکتر رضا همتی

 

دبیر

(عضو حقوقی)

مدیر امور پژوهشی و فناوری

https://kut.ac.ir/profile/16

3

مهندس شیوا پالانی

 

کارشناس

(عضو حقیقی)

کارشناس پژوهش

-----------

4

دکتر مهدي احمدي جيردهي

 

عضو حقوقی

رییس دانشکده انرژی

https://kut.ac.ir/profile/15

5

دکتر پیمان مرادی

 

عضو حقوقی

رییس دانشکده مهندسی

https://kut.ac.ir/profile/30

6

دکتر سجاد احمدیان

 

عضو حقوقی

رییس دانشکده مدیریت مهندسی

https://www.kut.ac.ir/profile/86

7

دکتر شعیب خانمحمدی

 

عضو حقوقی

مدیر ارتباط با صنعت و جامعه

https://www.kut.ac.ir/profile/49

8

دکتر امين شهسوارگلدانلو

 

عضوحقیقی

هیات علمی گروه  مهندسی مکانیک

https://kut.ac.ir/profile/37

9

دکتر محمد دهنوی

 

عضو حقیقی

هیات علمی گروه  مهندسی برق

https://kut.ac.ir/profile/82

10

دکتر شیده احتشام راد

عضو حقیقی

هیات علمی گروه مهندسی عمران

https://kut.ac.ir/profile/67

11

دکتر بهزاد قنبری

عضو حقوقی رییس دانشکده علوم پایه و کاربردی

https://www.kut.ac.ir/profile/40