یکشنبه ۰۶ خرداد ۱۴۰۳

1

۱۴۰۱/۰۱/۳۱

سازمان ها به منظور عملياتی نمودن چشم انداز، مأموريت ها و اهداف راهبردی خود نيازمند برنامه ريزی در حوزه های بودجه ريزی ، اصلاح ساختار سازمانی  و مديريت سرمايه انسانی هستند بدين منظور در ساختار سازمانی دستگاه­های اجرایی واحدی تحت عنوان «طرح و برنامه» و يا عناوين مشابه آن در نظر گرفته می شود.

مدیریت طرح، برنامه و بودجه یکی از مدیریت­های زیرمجموعه حوزه ریاست دانشگاه  است که در قالب سه گروه برنامه و بودجه/ تشکیلات، تحول اداری و بهره ­وری / امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی، در راستای ایفای سیاست های حاکمیتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مشغول به فعالیت می باشد.

 

شرح وظایف:

 • انجام کلیه امور مربوط به تهیه و تدوین بودجه دانشگاه.
 • -برنامه ریزی، تنظیم فعالیتها و پیشنهاد بودجه سالیانه مطابق با اولویتهای دانشگاه.
 • -همکاری با مدیران و روسای واحدها در امر تهیه و تنظیم بودجه.
 • -جمع آوری بودجه های پیشنهادی توسط واحدهای مختلف و بررسی برنامه ها و اعتبارات مورد پیشنهاد.
 • -تلفیق و تنظیم بودجه های پیشنهاد شده در قالب هدفها و خط مشی کلی دانشگاه.
 • -نظارت بر نحوه مصرف اعتبارات و سنجش میزان پیشرفت عملیات در هر یک از واحدها.
 • -دفاع از بودجه پیشنهاد شده در مراجع رسیدگی.
 • -ابلاغ بودجه مصوب به هر یک از واحدها و تخصیص اعتبارات مصوب در دوره های سه ماهه به واحدهای دانشگاه.
 • -نگهداری حساب و دفاتر اعتبارات بودجه ای بر حسب فعالیت و برنامه های اجرائی دانشگاه و نظارت بر اجرای بودجه واحدها.
 • -بررسی و مبادله بودجه تفصیلی اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای با وزارت متبوع.
 • -مطالعه و بررسی مداوم وظایف سازمانی دانشگاه و واحدها و چگونگی گردش کار در آنها با توجه به برنامه توسعه دانشگاه.
 • -بررسی و مبادله موافقت نامه های مربوط به فعالیت های عمرانی با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور.
 • -مطالعه و بررسی مداوم وظایف سازمانی دانشگاه و واحدها و چگونگی گردش کار در آنها با توجه به برنامه توسعه دانشگاه.
 • -انجام بررسی‌های سازمانی به منظور برنامه‌ریزی و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه با همکاری حوزه معاونت اداری و مالی.
 • -مطالعه و بررسی مستمر در سازمان و وظایف واحدهای تابعه به منظور برنامه ریزی و تفکیک و تقسیم صحیح وظایف بین واحدها و جلوگیری از تکرار و تداخل وظایف دانشگاه.
 • -تهیه و تنظیم نمودار سازمانی(تشکیلاتی) و تهیه و تنظیم پستهای سازمانی متناسب با وظایف و مسئولیتهای واحدهای تابعه دانشگاه با همکاری واحدهای ذی ربط.
 • -برقراری ارتباط با مراجع ذی صلاح جهت تجدید نظر و تغییرات در سازمان و تشکیلات دانشگاه.
 • -مطالعه و بررسی در خصوص تهیه و تنظیم شرح وظایف واحدها و همچنین شرح وظایف پستهای سازمانی دانشگاه و ابلاغ آنها به واحدها پس از تصویب توسط هیات امناء و ابلاغ سازمان تفصیلی از سوی وزارت متبوع.
 • -بررسی پیشنهادات واحدها در مورد تغییر و اصلاح پستهای سازمانی و شرح وظایف و تهیه گزارشات لازم و انجام اقدامات ضروری جهت رفع مشکلات سازمانی آنها.
 • -تهیه و تنظیم آمارهای لازم درباره فعالیتها، نیروها و عوامل موجود در دانشگاه و واحدهای تابعه (پرسنلی و بودجه)، به منظور اعمال نظر صحیح و منطقی در مدیریت دانشگاه.
 • -مطالعه و تشخیص نیازهای آموزشی و کارآموزی کارکنان غیرآموزشی و اجرای برنامه های آموزشی برای کارکنان مزبور.
 • -شرکت فعال در شوراها، کمیته ها و اظهار نظر پیرامون مسائل مربوط.
 • -برنامه ریزی برای بهبود مستمر مدیریت و افزایش بهره‌وری در فرایند آموزش تحقیق و فناوری با عنایت به شایسته سالاری، ابتکار، خلاقیت و افزایش مشارکت و انعطاف سازمانی.
 • -برنامه ریزی و نظارت بر طراحی، بهینه سازی و انطباق نظام‌های مدیریتی متناسب و مورد نیاز جهت اجرای برنامه های توسعه آموزش عالی.
 • -انجام طرحهای مطالعاتی مربوط به اصلاح ساختار و تشکیلات سازمانی، ساختار نیروی انسانی، فرهنگ سازمانی، سیستمها و روشهای مورد عمل در دانشگاه.
 • -انجام طرحهای مطالعاتی برای تعیین اقدامات لازم در مورد اصلاح مقررات و آیین نامه های داخلی دانشگاه با هدف ساده سازی و هماهنگ ساختن انها.
 • -برنامه ریزی و نظارت در زمینه بررسی سیستمها، روشها و رویه های مورد عمل در دانشگاه و انجام اقدامات لازم در جهت اصلاح و بهبود آنها با هدف افزایش رضایتمندی کارکنان و ارباب رجوع، تسهیل در انجام کارها و انطباق با نیازهای جدید.
 • -مطالعه و بررسی در امر طبقه بندی مشاغل کارکنان با همکاری مدیریت امور اداری و پشتیبانی و سایر واحدهای ذی‌ربط.
 • -پشتیبانی، هدایت و نظارت بر فعالیتهای بهره وری و تحول اداری دانشگاه.
 • -برنامه ریزی جهت اجرای مصوبات شوراها و کمیسیون بهره وری و تحول اداری دانشگاه.
 • -برنامه ریزی و ارائه طریق برای بهبود روشهای انجام کار و تحول اداری و بهره وری.
 • -تهیه و تنظیم گزارش ادواری و ارزیابی اجرای برنامه های تحول اداری و بهره وری در دانشگاه.
 • -اجرای برنامه های آموزشی، کارگاه های آموزشی، برگزاری سمینار و گردهمایی در ارتباط با تحول اداری و بهره‌وری.
 • -برنامه ریزی برای تامین فضاهای کالبدی دانشگاه، به منظور توسعه و گسترش فضاهای آموزشی مورد نیاز و اقدام در مورد تامین اعتبار عمرانی مورد نیاز.
 • -برگزاری مناقصه ها و انعقاد قراردادها با شرکت های مشاوره و پیمانکار برای طرح های عمرانی.
 • -تهیه و تدوین طرح جامع دانشگاه و تامین زمین و امکانات با در نظر گرفتن توسعه آم وزش عالی.
 • -نظارت بر حسن اجرای طرح های عمرانی دانشگاه.
 • -بررسی صورت وضعیت ها و موارد مالی طرحهای عمرانی.
 • -اجرای طرحهای امانی و مورد نیاز دانشگاه.
 • -برنامه ریزی و تامین لوازم و مصالح مورد نیاز طرحهای عمرانی.
 • -نظارت بر اجرای طرح های ساختمانی و تاسیساتی و همچنین تعمیرات اساسی و نگهداری ساختمان‌های واحدهای مختلف دانشگاه.
 • -پیشنهاد بودجه‌های عمرانی دانشگاه برای تصویب در بودجه سالانه کشور.
 • -تهیه نقشه طرح های عمرانی دانشگاه.
 • -برنامه ریزی و اجرای طرح فضای سبز دانشگاه در چارچوب طرح جامع دانشگاه.
 • -تهیه برنامه لازم برای تعمیر و نگهداری ساختمانها و تاسیسات مختلف و بررسی و تایید پیشنهادهای تعمیراتی و تغییرات فنی در ساختمانها و تاسیسات.
 • -برآورد و پیشنهاد خرید وسایل، مصالح ساختمانی و تاسیساتی مورد نیاز دانشگاه.
 • -نظارت بر انجام تعمیر و نگهداری ساختمانها، تاسیسات و لوازم مربوط (از قبیل شبکه های آب، برق، گاز و غیره) در دانشگاه.
 • -جمع آوری اطلاعات لازم برای تنظیم بودجه طرح های عمرانی دانشگاه.
 • -بررسی طرحهای عمرانی و پیشنهادات واحدهای دانشگاه برای توسعه و عمران با توجه به اولویتها، امکانات اعتبارات مصوب و بر اساس بخشنامه ها و دستورالعملهای مصوب و پیگیری بودجه پروژه های عمرانی تا مرحله نهایی.
 • -تهیه گزارش و ارزیابی منظم پیشرفت فیزیکی طرح ها و پروژه های عمرانی و سایر امور مربوط بر اساس برنامه های زمانبندی شده.
 • -انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.