شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱

شرایط عمومی پذیرش دانشجویان کارشناسی

۱۴۰۱/۰۱/۲۴

شرایط عمومی: به کلیه پذیرفته شدگان حائز رتبه برتر در هر منطقه امتیازات ویژه ای داده می شود.

شرایط خوابگاه: خوابگاه های دانشگاه استیجاری و خودگردان تحت نظارت دانشگاه می باشند که بخشی از هزینه توسط دانشگاه و بخشی دیگر توسط دانشجویان تامین می شود.

نشانی: کرمانشاه بزرگراه امام خمینی(ره)-کدپستی: 6715685420 تلفن: 4-38305001-083