چهارشنبه ۰۲ اسفند ۱۴۰۲

Contact us

۱۴۰۰/۱۰/۱۱

 

 

 

        سمت   ایمیل   شماره داخلی
 

مهندس محمدهادی مرادی

 

مدیرگروه آزمایشگاه مرکزی 

 

m.moradi@kut.ac.ir

 

1148

 

مهندس محمد عزتی

 

کارشناس آزمایشگاه های گروه مهندسی شیمی

 

Mezati_829@yahoo.com

 

1191

 

مهندس سعید حقیری

 

کارشناس آزمایشگاه های گروه مهندسی برق(الکترونیک و مخابرات)

 

s.haghiri@kut.ac.ir

 

1240

 

مهندس میترا پورحسن

 

کارشناس آزمایشگاه‌های گروه مهندسی کامپیوتر

 

Mitra.pourhasan@yahoo.com

 

1186

 

مهندس محمد سعید صفری

 

کارشناس آزمایشگاه‌های فیزیک

 

ms.safari@kut.ac.ir

 

1220

 

مهندس هژیر مصری

 

کارشناس آزمایشگاه های گروه مهندسی عمران

 

h.mesri@kut.ac.ir

 

1178

 

مهندس امین برزیده

 

کارشناس ارتباط با صنعت و همکار در کارگاه های گروه مهندسی مکانیک

 

mohammadaminbarzideh@gmail.com

 

1142

 

مهندس حسین باقری

 

کارشناس ارتباط با صنعت و همکار در آزمایشگاه های گروه مهندسی برق(قدرت)

 

h.bagheri@kut.ac.ir

 

1122

 

مهندس محمد فقیری

 

کارشناس ارتباط با صنعت و همکار در آزمایشگاه های گروه مهندسی برق(کنترل خطی و اتوماسیون صنعتی)

 

mohammadfaghiri1@yahoo.com

 

1119

 

مهندس آرشاویر ادیب بهروز

 

کارشناس مرکز ساخت سه بعدی

 

ar.adibbehrooz46@gmail.com

 

1215