چهارشنبه ۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۳

دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

۱۴۰۰/۰۹/۱۵
         
عنوان واحد   نوع   آدرس سایت
دانشگاه آیت ا... العظمی حائری میبد   دانشگاه   http://www.haeri.ac.ir
دانشگاه اراک   دانشگاه   http://www.araku.ac.ir
دانشگاه اردکان   دانشگاه   http://www.ardakan.ac.ir
دانشگاه ارومیه   دانشگاه   http://www.urmia.ac.ir
دانشگاه اصفهان   دانشگاه   http://www.ui.ac.ir

دانشگاه الزهرا(س)

  دانشگاه   http://www.alzahra.ac.ir
دانشگاه ایلام   دانشگاه   http://www.ilam.ac.ir
دانشگاه بجنورد   دانشگاه   http://www.ub.ac.ir
دانشگاه جامع فنی و حرفه ای   دانشگاه   https://www.tvu.ac.ir
دانشگاه بیرجند   دانشگاه   http://www.birjand.ac.ir

دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

  دانشگاه   http://www.ikiu.ac.ir
دانشگاه پیام نور   دانشگاه   http://www.pnu.ac.ir
دانشگاه تربت حیدریه   دانشگاه   https://www.torbath.ac.ir
دانشگاه تبریز   دانشگاه   http://www.tabrizu.ac.ir
دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته   دانشگاه   http://www.kgut.ac.ir
مجتمع آموزش عالی گناباد   مرکز آموزش عالی   http://www.gonabad.ac.ir
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی   دانشگاه وابسته به دستگاه اجرایی   http://www.srttu.edu
دانشگاه تربیت مدرس   دانشگاه   http://www.modares.ac.ir
دانشگاه تهران   دانشگاه   http://www.ut.ac.ir
دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی   دانشگاه   http://www.uast.ac.ir

دانشگاه حضرت آیت ا...العظمی بروجردی (ره)

  دانشگاه   http://www.abru.ac.ir
دانشگاه خلیج فارس   دانشگاه   http://www.pgu.ac.ir
دانشگاه خوارزمی   دانشگاه   http://khu.ac.ir
دانشگاه دامغان   دانشگاه   http://www.du.ac.ir
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار   دانشگاه   http://www.cmu.ac.ir
دانشگاه رازی   دانشگاه   http://www.razi.ac.ir
دانشگاه زابل   دانشگاه   http://www.uoz.ac.ir
دانشگاه زنجان   دانشگاه   http://www.znu.ac.ir
دانشگاه سمنان   دانشگاه   http://semnan.ac.ir
دانشگاه سیستان و بلوچستان   دانشگاه   http://www.usb.ac.ir
دانشگاه شهرکرد   دانشگاه   http://www.sku.ac.ir
دانشگاه شهید باهنرکرمان   دانشگاه   http://www.uk.ac.ir
دانشگاه شهید بهشتی   دانشگاه   http://www.sbu.ac.ir
دانشگاه شهید چمران اهواز   دانشگاه   http://www.scu.ac.ir
دانشگاه شیراز   دانشگاه   http://www.shirazu.ac.ir
دانشگاه صداوسیما   دانشگاه وابسته به دستگاه اجرایی   http://iribu.ac.ir
دانشگاه صنعت نفت   دانشگاه وابسته به دستگاه اجرایی   http://www.put.ac.ir
دانشگاه صنعتی اراک   دانشگاه   http://www.arakut.ac.ir
دانشگاه صنعتی ارومیه   دانشگاه   http://www.uut.ac.ir
دانشگاه صنعتی جندی شاپور   دانشگاه   http://www.jsu.ac.ir
دانشگاه صنعتی قم   دانشگاه   http://www.qut.ac.ir
دانشگاه صنعتی کرمانشاه   دانشگاه   http://www.kut.ac.ir
دانشگاه صنعتی همدان   دانشگاه   http://www.hut.ac.ir
دانشگاه صنعتی اصفهان   دانشگاه   http://www.iut.ac.ir
دانشگاه صنعتی امیرکبیر   دانشگاه   http://www.aut.ac.ir
دانشگاه صنعتی بابل   دانشگاه   http://www.Nit.ac.ir
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی   دانشگاه   http://www.kntu.ac.ir
دانشگاه صنعتی سهند   دانشگاه   http://www.sut.ac.ir
دانشگاه صنعتی شاهرود   دانشگاه   http://www.shahroodut.ac.ir
دانشگاه صنعتی شریف   دانشگاه   http://www.sharif.ir
دانشگاه صنعتی شیراز   دانشگاه   http://www.sutech.ac.ir
دانشگاه علامه طباطبائی   دانشگاه   http://www.atu.ac.ir
دانشگاه کردستان   دانشگاه   http://www.uok.ac.ir
دانشگاه علم و صنعت ایران   دانشگاه   http://www.iust.ac.ir
دانشگاه علم وفناوری مازندران   دانشگاه   http://www.ustm.ir
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری   دانشگاه   http://www.sanru.ac.ir
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر   دانشگاه   http://www.kmsu.ac.ir
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان   دانشگاه   http://www.gau.ac.ir
دانشگاه فردوسی مشهد   دانشگاه   http://www.um.ac.ir
دانشگاه فرهنگیان   دانشگاه وابسته به دستگاه اجرایی   http://www.cfu.ac.ir
دانشگاه فنی وحرفه ای   دانشگاه   http://www.tvu.ac.ir
دانشگاه قم   دانشگاه   http://www.qom.ac.ir
دانشگاه گلستان   دانشگاه   http://www.gu.ac.ir
دانشگاه گیلان   دانشگاه   http://www.guilan.ac.ir
دانشگاه لرستان   دانشگاه   http://www.lu.ac.ir
دانشگاه مازندران   دانشگاه   http://www.umz.ac.ir
دانشگاه محقق اردبیلی   دانشگاه   http://www.uma.ac.ir
دانشگاه ملایر   دانشگاه   http://www.malayeru.ac.ir
دانشگاه مراغه   دانشگاه   https://maragheh.ac.ir

دانشگاه نهاوند (ویژه دختران)

  مجتمع آموزش عالی   http://www.Nahgu.ac.ir
دانشگاه هرمزگان   دانشگاه   http://www.hormozgan.ac.ir
دانشگاه هنر   دانشگاه   http://www.art.ac.ir
دانشگاه هنر اسلامی تبریز   دانشگاه   http://www.tabriziau.ac.ir
دانشگاه هنر اصفهان   دانشگاه   http://www.aui.ac.ir
دانشگاه یزد   دانشگاه   http://www.yazd.ac.ir
دانشگاه کاشان   دانشگاه   http://www.kashanu.ac.ir
دانشگاه یاسوج   دانشگاه   http://www.yu.ac.ir
دانشکده ریاضی وکامپیوترخوانسار   دانشکده   http://Khansar-cmc.ac.ir
دانشکده فنی ومهندسی گلپایگان   دانشکده   http://www.gut.ac.ir
مجتمع آموزش عالی اسفراین   مجتمع آموزش عالی   http://www.esfarayen.ac.ir
مجتمع آموزش عالی بم   مجتمع آموزش عالی   http://www.bam.ac.ir
مجتمع آموزش عالی پیامبراعظم(ص)   مجتمع آموزش عالی   http://www.mpa.medu.ir
مجتمع آموزش عالی سراوان   مجتمع آموزش عالی   http://www.saravan.ac.ir
مرکزآموزش عالی کاشمر   مجتمع آموزش عالی   http://www.ihekashmar.ac.ir
مرکزآموزش عالی فیروزآباد   مجتمع آموزش عالی   http://www.fabad-ihe.ac.ir