پنجشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰

University Rankings

۱۴۰۰/۰۳/۱۹

رقابت، نظام جدیدی از ارزیابی دانشگاهها را ایجاد کرده که به رتبه بندی دانشگاهها معروف است؛ رتبه بندی به معنای شناخت جایگاه یک مؤسسه در مقایسه با سایر مؤسسه ها بر پایه اندازه گیری ترکیبی از معیارها و شاخص هاست که در نهایت فهرستی از اسامی دانشگاهها و مؤسسات به صورت رتبه بندی شده ارائه می شود. امروزه، رتبه بندی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، جزئی جدایی ناپذیر از نظامهای آموزش عالی محسوب می شود؛ زیرا تنها با پایش هدفمند، ساختاریافته و دقیق عملکرد آنها می توان به ارتقای مداوم کیفیت دست یافت. بنابراین می توان با طراحی دقیق و همه جانبه شاخص های عملکردی، به رتبه بندی این مؤسسات پرداخت و یا ایجاد یک محیط رقابتی، پیشرفت سریع و دستیابی به اهداف آموزش عالی را تسهیل نمود. آشنایی با نظامهای رتبه بندی و شاخص های آنها از ضروریات اجتناب ناپذیر در تدوین برنامه راهبردی دانشگاهها است. در ادامه مهمترین نظام های رتبه بندی دانشگاه ها معرفی شده اند:

 

مقدمه

1- QS WUR

2- THE WUR

3- ARWU

4- URAP

5- SCIMAGO

6- CWTS

7- U.S.News

8- RUR

9- ISC

10- Webometrics

11- U-Multirank

12- Green Metrics