پنجشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۱

تماس با ما

۱۳۹۹/۰۷/۱۳

 

مهدی خزایی

مدیر امور بین الملل

دکترای مهندسی کامپیوتر

ایمیل:  m.khazaei@kut.ac.ir

شماره تماس داخلی:

       ریاست: 1002 - اتاق: 1120

 

امیر محمد صیدی

کارشناس امور بین الملل

فوق لیسانس معماری

تماس: 38305002-083-0098|داخلی: 1016

ایمیل: intaf@kut.ac.ir

www.linkedin.com/in/amirmohamadseydi

ایمیل عمومی:    int.relations@kut.ac.ir