سه شنبه ۰۵ مرداد ۱۴۰۰

مدیریت امور مالی

۱۳۹۷/۰۵/۱۱

 

شماره تلفن مستقیم

شماره تلفن داخلی

نام مدیر واحد

38305015

1020

مسعود محبی

کارکنان؛

شماره تلفن مستقیم

شماره تلفن داخلی

سمت

 

نام و نام خانوادگی

ردیف

 

1022

 

کارشناس مسئول بودجه و اعتبارات

 

هادی سلطانی

1

 

1023

 

کارشناس تنظیم حساب-

 

امیر رهبر

 

2

 

1018

 

کارشناس دریافت و پرداخت

 

 

فروغ الزمان خاموشی

3

 

1025

 

کارشناس مسئول رسیدگی به اسناد-حسابداری شبانه

 

کیانوش گلپروران

4

 

1021

 

حسابداری مرکزی - مسئول اموال

 

 

شهین فتاحی

5

 

1035

 

صدور چک - کارشناس حقوق و دستمزد

 

زهرا جابری

6

 

 

حوزه مدیریت مالی دانشگاه در راستای ایفای وظایف خود از جمله مدیریت منابع مالی و هزینه های دانشگاه ،همواره نسبت به انجام بهینه امور محوله اهتمام جدی داشته و ضمن تاکید بر نقش موثر مدیریت مالی در تصمیم گیری و ایجاد ارزش متعهد به افزایش شفافیت مالی و مسئولیت پاسخگویی مالی و عملیاتی بوده به نحوی که حوزه مالی دانشگاه نمایی جامع از فعالیت در قالب استاندارد های مالی بخش عمومی و قوانین و مقررات مصوب هیات امنا با نگاهی به استقلال مالی دانشگاه ها می باشد.

شرح وظایف کلی:

 1. انجام کلیه امور مالی دانشگاه طبق مقررات
 2. دریافت و وصول درآمدهای عمومی و اختصاصی دانشگاه
 3. تهیه و تنظیم اطلاعات مالی لازم در موارد مختلف دریافت ها ،پرداخت ها و اعتبارات و تعهدات نگهداری دفاتر اعتبارات و تهیه گزارشات لازم جهت مقامات ذ ی ربط
 4. رسیدگی به اسناد و سیستم های حقوق و مزایای کارکنان از نظر انطباق با مقررات
 5. همکاری در تهیه و تدوین بودجه جاری و عمرانی دانشگاه
 6. نظارت بر نگهداری و تنظیم اسناد مالی
 7. رسیدگی به اسناد مالی دانشگاه از حیث تطابق مقررات و آیین نامه های مالی و معاملاتی
 8. نظارت بر مصرف صحیح اعتبارات از طریق رسیدگی قبل و بعد از آن
 9. اعمال نظارت در حفظ و نگهداری و تنظیم دفاتر اموال و مراقبت در اجرای قوانین و مقررات مربوط به آیین نامه های اموال دولتی و نحوه استفاده از آنها
 10. تهیه و تنظیم گزارش های عملکرد مالی جهت ارائه به معاونت اداری و مالی
 11. تنظیم برنامه کار واحدهای تابعه و کنترل و نظارت کار آنها