چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

دانشکده مهندسی

رییس دانشکده: دکتر سجاد رسایی

اعضای هیات علمی

تماس