دوشنبه ۰۷ آذر ۱۴۰۱

دانشکده مدیریت مهندسی

این دانشکده شامل رشته های مهندسی صنایع و مهندسی راه آهن می باشد.

رییس دانشکده:  دکتر رحیم مرجانی

تماس

شماره تماس: 38305052
ایمیل: admin@kut.ac.ir
آدرسی:
کدپستی: 6715685420