نسخه آزمایشی
دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

عبدالرضا روشنی

مشاهده همه

عبدالرضا روشنی

مرتبه علمی :استادیار
آخرین مدرک تحصیلی :دکترای تخصصی/مهندسی صنایع

ارتباط با استاد

شماره تماس : پست الکترونیکی :