نسخه آزمایشی
یکشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۷

صفحه استاد وحید قاسمی

مشاهده همه

وحید قاسمی

مدیرگروه مهندسی کامپیوتر
مرتبه علمی :استادیار
آخرین مدرک تحصیلی :دکترای تخصصی/مهندسی کامپیوتر

ارتباط با استاد

شماره تماس : پست الکترونیکی :