نسخه آزمایشی
چهارشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

صورتجلسات شورای دانشکده فناوری اطلاعات