نسخه آزمایشی
یکشنبه ۰۵ خرداد ۱۳۹۸

صورتجلسات شورای دانشکده فناوری اطلاعات