نسخه آزمایشی
دوشنبه ۰۱ بهمن ۱۳۹۷

مدیریت فرهنگی و اجتماعی

۱۳۹۷/۰۵/۱۰

 

نام مدیر واحد

شماره تلفن داخلی

شماره تلفن مستقیم

دکتر مهدی احمدی جیردهی

1071

083-38305035

 

کارکنان: 

شماره تلفن مستقیم

شماره تلفن داخلی

سمت

نام و نام خانوادگی

ردیف

083-38305036 1074 کارشناس مسئول برنامه ریزی امور فرهنگی محمدرسول الماسوندی 1

    ----     

 1072

  کارشناس انجمن های علمی، دبیرخانه فرهنگی

مریم پزد 

2

         ----         

1074

کارشناس تشکل ها و نشریات

افشین امیری

3

         ----         

1068

امور کانون ها و اردوهای فرهنگی

رضا صیدی

4

 

پیام مدیر

مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، مدیریتی است نقش آفرین که کانون اصلی سیاست گذاری و پشتیبانی فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه با گفتمان فرهنگی، اخلاقی و علمی می باشد، تا محیطی سراسر اعتقادی، اخلاقی و علمی در مسیر رشد و اعتلای دانشگاه جهت نیل به استقرار جایگاه رفیع و بلند مرکز علمی و فرهنگی انقلاب اسلامی ایران در جهان اسلام گردد.

 

شرح وظایف کلی

1- سیاست گذاری، سامان دهی و پشتیبانی از فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی و گسترش و تعمیق فضای معنوی و اسلامی در دانشگاه. 

2-برنامه ریزی جهت رشد خود آگاهی و بینش و روحیه تفکر و بصیرت جامعه دانشگاه جهت خود اتکایی، پیشرفت، استقلال و عزت ملی.

3-برنامه ریزی جهت قانونمند کردن فعالیت ها و برنامه های فرهنگی و اجتماعی به عنوان برنامه سازمانی دانشگاه. 

4-اجتناب از سیاست و مناسبت زدگی و بهره برداری از موقعیت ها برای اجرا و برگزاری برنامه ها.           

 

اقدامات انجام شده

1-توسعه کانون ها، انجمن ها، نشریات و تشکل های فرهنگی،علمی و هنری.

2-توسعه، اجرا و برگزاری برنامه ها و مراسمات متنوع فرهنگی، مذهبی، معرفتی، علمی، هنری، سیاسی و آموزشی.

3-توانمند سازی کارشناسان فرهنگی ازطریق نشست ها و سمینارهای آموزشی و تخصصی جهت بهبود عملکرد و پاسخگویی صحیح و به موقع به مخاطبان.

4-تشکیل جلسات شوراها، هیأت ها، کمیته ها و کمیسیون های اختصاصی فرهنگی دردانشگاه بطور مستمر ومرتب.

 

افتخارات و دستاورد ها

1-گسترش و تعمیق شناخت دانشجویان از فرهنگ غنی اسلامی ایرانی.

2-گسترش و تقویت خود باوری، خلاقیت، ابتکار و مدیریت در دانشجویان.

3-ارتقاء فرهنگ مسئولیت پذیری و کار گروهی با هدف اثبات جمله"ما می توانیم".

4-افزایش همکاری و مشارکت بهینه و داوطلبانه هیأت علمی نخبه، جوان و پر انرژی در انجمن های علمی و فعالیت های فرهنگی.