نسخه آزمایشی
شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷

مدیریت فرهنگی و اجتماعی

۱۳۹۷/۰۵/۱۰

 

نام مدیر واحد

شماره تلفن داخلی

شماره تلفن مستقیم

دکتر مهدی احمدی جیردهی

----

38305035

 

کارکنان: 

شماره تلفن مستقیم

شماره تلفن داخلی

سمت

نام و نام خانوادگی

ردیف

38305035 1074 کارشناس مسئول برنامه ریزی امور فرهنگی محمدرسول الماسوندی 1

    ------------      

 1072

  کارشناس     انجمن های علمی

 مریم       پزد 

2

         38305036  

1071

       کارشناس     تشکل ها و نشریات

   افشین    امیری

3

         38305036           

1070

       کارشناس     کانون ها و انجمن ها

   یاسر  سلیمان نژاد

4

 پیام مدیر:

 مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، مدیریتی است نقش آفرین که کانون اصلی سیاست گذاری و پشتیبانی فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه با گفتمان فرهنگی، اخلاقی و علمی می باشد، تا محیطی سراسر اعتقادی، اخلاقی و علمی در مسیر رشد و اعتلای دانشگاه جهت نیل به استقرار جایگاه رفیع و بلند مرکز علمی و فرهنگی انقلاب اسلامی ایران در جهان اسلام گردد.

شرح وظایف کلی :

1- سیاست گذاری، سامان دهی و پشتیبانی از فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی و گسترش و تعمیق فضای معنوی و اسلامی در دانشگاه. 

2-برنامه ریزی جهت رشد خود آگاهی و بینش و روحیه تفکر و بصیرت جامعه دانشگاه جهت خود اتکایی، پیشرفت، استقلال و عزت ملی.

3-برنامه ریزی جهت قانونمند کردن فعالیت ها و برنامه های فرهنگی و اجتماعی به عنوان برنامه سازمانی دانشگاه. 

4-اجتناب از سیاست و مناسبت زدگی و بهره برداری از موقعیت ها برای اجرا و برگزاری برنامه ها.           

اقدامات انجام شده:

1-توسعه کانون ها، انجمن ها، نشریات و تشکل های فرهنگی،علمی و هنری.

2-توسعه، اجرا و برگزاری برنامه ها و مراسمات متنوع فرهنگی، مذهبی، معرفتی، علمی، هنری، سیاسی و آموزشی.

3-توانمند سازی کارشناسان فرهنگی ازطریق نشست ها و سمینارهای آموزشی و تخصصی جهت بهبود عملکرد و پاسخگویی صحیح و به موقع به مخاطبان.

4-تشکیل جلسات شوراها، هیأت ها، کمیته ها و کمیسیون های اختصاصی فرهنگی دردانشگاه بطور مستمر ومرتب.

افتخارات و دستاورد ها:

1-گسترش و تعمیق شناخت دانشجویان از فرهنگ غنی اسلامی ایرانی.

2-گسترش و تقویت خود باوری، خلاقیت، ابتکار و مدیریت در دانشجویان.

3-ارتقاء فرهنگ مسئولیت پذیری و کار گروهی با هدف اثبات جمله"ما می توانیم".

4-افزایش همکاری و مشارکت بهینه و داوطلبانه هیأت علمی نخبه، جوان و پر انرژی در انجمن های علمی و فعالیت های فرهنگی.