نسخه آزمایشی
سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷

روابط عمومی

۱۳۹۷/۰۵/۱۸

بهمن میرزایی

  مدیریت روابط عمومی دانشگاه صنعتی کرمانشاه 

دانیال کبودیان

کارشناس روابط عمومی

تلفن:  ۳۸۳۰۵۰۵۰